سفارش تبلیغ
صبا

خانه ویرایش و نگارش / خانه کتاب

ویراش، نگارش، نشر کتاب، چاپ کتاب، طراحی جلد، ویراستاری، تایپ، صفحه‎‌آرایی، نمونه‌خوانی، پخش

و مثل رانندگی است؛ به تمرین و تجربه نیاز دارد. به استاد نیاز دارد. آموختن اصول برای همه، مفید است؛ زیرا باعث می‌شود تمیز و بدون غلط بنویسی. اگر بخواهید یا بشوید که بدون تردید، به آن نیاز دارید.