:( مائده های زمینی اش ) ( درتنگ  )و( آهنگ روستایی) و  (رساله نرگس) سفر اروین و.... بقیه آثار او تم عرفانی دارنداو بسان  مسیحی است در جامعه مادی گرای مغرب زمین  و کتاب سمفونی پاستورال گریزی است به وادی عشق و عرفان --پاستورال به قطعه ای موسیقی گفته می شود که با طبیعت روستایی و زندگی شبانان همزاد است و نوای آن شنونده را در تجربه ای ژرف به احساسات این نوع زندگی پیوند می دهد.  سمفونی که در سراسر کتاب «سمفونی پاستورال» شنیده می شود، کاری است از بتهوون به نام اپوس 28 . در روایت «آندره ژید» از عشق کشیش به دختری نابینا، این آهنگ از ناکامل بودن ارتباط های آدمی و اندوه خاموش بودن چراغ های رابطه می گوید.  کشیش به روستایی به نام «سو دره» می رود و در حاشیه دریایی آبی به او خبر می دهند که پیرزنی در حال مرگ است. او برحسب وظیفه بر بالین پیرزن حاضر می شود که ساعتی پیش مرده است.  دختر برادر پیرزن که نابیناست تنها بازمانده پیرزن است که کشیش او را با خود به خانه اش می برد.  خانه ای که در آن «آملی» همسر کشیش با پنج بچه قد و نیم قد در زندگی فقیرانه ای، روزگار می گذرانند.  دختر نابینا غمگین و آشفته، زندگی جدید را شروع می کند آن هم با وجود غرولندهای همسر کشیش. اما ابرهای تیره می گذرند و سرانجام روز پنجم مارس گرترود اولین لبخند را می زند; لبخندی چون روشنایی ارغوانی رنگ لحظه های پیش از صبحدم در کوه های آلپ.   گرترود  عشق را در هیکل و اندام  ژاک می بیند  اما او از میزان علاقه و دلبستگی کشیش خبر دارد   او به ماندگاری کانون خانواده کشیش می اندیشد  او نماینده یک عشق خیر خواه است گرترود   هم کشیش را دوست دارد هم ژاک را هم خانواده کشیش اما دراین میان او ژاک را واجد عشق ورزیدن می یابد  و می خواهد در تقابل پدر و پسر یکی را (کشیش )را متقاعد کند وچه خوب از پس اینکار برمی آید   آندره ژید  در این داستان تقابل احساسات رمانتیک را با واقعیت های تلخ روزگار به تصویر می کشد; تصویری که در نهایت در آن تنها با اتکا به آیه های انجیل می توان نوری از روشنایی یافت. و تصویری که همه قهرمانهای داستان انسانهای مذهبی هستند آنها به مسیح ایمان دارند و بی ایمانی ژاک  گرترود را وا می دارد که اورا انتخاب کند تا به ایمان اولیه باز گردد سمفونی پاستورال دراین زمانه بی هویتی  تلنگری است به معنویت  و دوست داشتنهای شگرف انسانی  که درهرزمان انسانهایی هستند که لیاقت دوست داشته شدن و عشق ورزیدن دارند